top of page

Regulamin Klubu Sportowego Gimnastyki i Tańca MASH ART

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Warunkami przynależności do klubu i uczestnictwa w zajęciach treningowych są:

  1. złożenie deklaracji członkowskiej,

  2. dostarczenie trenerowi prowadzącemu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawia tańca i gimnastyki

  3. opłacanie składek członkowskich.

 

§2

Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną oraz jej systematycznego podnoszenia. W związku z tym Klub zapewnia organizację całorocznych zajęć o charakterze ogólnorozwojowym i specjalistycznym zawodniczym.

 

§3

Uczestnik zajęć sportowych prowadzonych przez Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca MASH ART zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń, oraz przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.

 

§4

Każdego uczestnika obowiązuje punktualność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, wysoka kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych.

 

§5

Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest każdorazowe informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń o swojej chwilowej niedyspozycji, złym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających bądź utrudniających wykonanie ćwiczeń.

 

§6

Każdy uczestnik zajęć ma prawo do odmowy wykonania ćwiczenia, gdy uzna, że jest ono niebezpieczne dla jego stanu zdrowia. Odmowa musi być zgłoszona do trenera prowadzącego zajęcia.

 

§7

Wszyscy uczestnicy zajęć sportowych muszą posiadać odpowiedni, jednolity strój taneczno-gimnastyczny, uzgodniony z Organizatorem, oraz wymagany sprzęt gimnastyczny w zależności od grupy zaawansowania i klasy sportowej. W szczególności dotyczy to posiadania ustalonego i obowiązującego stroju klubowego podczas udziału w zorganizowanych przez klub publicznych prezentacjach i uczestnictwa w zawodach.

 

§8

Brak właściwego stroju klubowego może być podstawą dla trenera o odsunięciu dziecka od reprezentowania Klubu, oraz o udziale w zajęciach/prezentacjach/zawodach.

 

§9

Na sali treningowej podczas ćwiczeń, obowiązuje bezwzględnie konieczność zmiany obuwia na baletki.

 

§10

Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są dbać o sprzęt sportowy znajdujący się w sali treningowej.

 

 

 

 

 

OPŁATY I UBEZPIECZENIE

 

§ 11

Członkowie uczestniczący w zajęciach muszą obowiązkowo posiadać ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie może być wykupione w szkole, Klubie, bądź indywidualnie. Brak ubezpieczenia uniemożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach.

 

§ 12

Na obowiązkowe opłaty składają się składki członkowskie oraz dodatkowe opłaty (odpowiednio do rodzaju członkostwa).

 

§ 13

Opłaty należy regulować najpóźniej do 5-go każdego miesiąca na konto bankowe Klubu.

 

§ 14

Opłata za składkę członkowską składana jest comiesięcznie w okresie wrzesień-czerwiec.

 

§ 15

W przypadku choroby uczestnika powodującej jego nieobecność powyżej 1 miesiąca konieczne jest zgłoszenie tego faktu do trenera prowadzącego. Tylko takie zgłoszenie nieobecności pozwoli na zwolnienie z naliczania opłat wg. wcześniejszej deklaracji uczestnictwa w zajęciach Klubu.

 

§ 16

Brak wniesienia opłaty do końca danego miesiąca skutkować będzie niedopuszczeniem ćwiczącego do dalszych zajęć. Brak całkowitego uregulowania zaległych opłat w ciągu kolejnych 4 tygodni powoduje skreślenie ćwiczącego z listy uczestników Klubu.

 

§ 17

Przynależność do Klubu uprawnia do korzystania ze zniżek leżących w kompetencji Klubu, np. udział w zgrupowaniach, obozach, szkoleniach, zawodach, zakupu kostiumów itd.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

§ 18

Ćwiczący przypisani są do odpowiednich grup zawodniczych i trenerów. Grupy te mają jednoznacznie określone terminy zajęć.

 

§ 19

Nie ma możliwości samodzielnej zmiany grupy, dni treningu ani trenera, bez wcześniejszej zgody aktualnego trenera prowadzącego na taką zmianę.

 

§ 20

W przypadku nieobecności członka w zajęciach jego grupy, Klub nie przewiduje możliwości odbycia ćwiczeń w ramach zajęć innej grupy, lub w innych terminach. Nieobecność członka na zajęciach nie zwalnia od opłat.

 

§ 21

Rodzice nie mogą przebywać na sali treningowej podczas prowadzonych zajęć, z wyłączeniem procesu naboru oraz zgłoszonych przez Zarząd „dni otwartych”.

 

 

PRYWATNOŚĆ

 

§ 22

Akceptując niniejszy Regulamin członek Klubu Sportowego Gimnastyki i Tańca MASH ART / uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” lub ”Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.

 

§ 23

Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności Klubu, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 24

Członek Klubu Sportowego Gimnastyki i Tańca MASH ART / uczestnik zajęć oświadcza, iż został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych.

 

§ 25

Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca MASH ART zastrzega sobie prawo udostępnienia złożonych danych członka Klubu Sportowego Gimnastyki i Tańca MASH ART / uczestnika zajęć na żądanie organów państwowych do tego uprawnionych.

 

USTALENIA KOŃCOWE

 

§ 26

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Klubu: www.mashart.pl.

 

§ 27

Uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego, oraz pozostałych regulaminów obowiązujących w Klubie.

 

§ 28

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zapisów powyższego Regulaminu.
W kwestiach spornych decyzja Zarządu jest decyzją obowiązującą.

 

§ 29

Następstwem nie przestrzegania ww. punktów są:

  • niedopuszczenie przez osobę prowadzącą do zajęć,

  • upomnienie słowne,

  • powiadomienie rodziców/opiekunów,

  • wykluczenie z grona członków Klubu Sportowego Gimnastyki i Tańca MASH ART.

 

Regulamin zatwierdzono przez

Zarząd Klubu Sportowego Gimnastyki i Tańca MASH ART.

bottom of page