top of page

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA KLUB SPORTOWY GIMNASTYKI I TAŃCA MASH ART z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 42A . Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu +48 536 400 064 lub adres email: biuro@szkolazyrardow.pl
   

 2. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu (celach): przedstawiania życia i działalności oraz promocji FUNDACJI KLUBU SPORTOWEGO GIMNASTYKI I TAŃCA MASH ART.
   

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wykorzystania imienia, nazwiska, klasy do której uczęszcza i wizerunku dziecka w: gazetkach szkolnych, na tablicach szkolnych, w prasie regionalnej, stronie internetowej FUNDACJI KLUB SPORTOWY GIMNASTYKI I TAŃCA MASH ART, na portalach społecznościowych i kanałach multimedialnych wykorzystywanych przez FUNDACJĘ KLUB SPORTOWY GIMNASTYKI I TAŃCA MASH ART , regionalnych portalach informacyjnych.
   

 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
   

 5. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu (celów) wymienionego (wymienionych) w punkcie 2.
   

 6. Naszą podstawą przetwarzania danych osobowych dziecka jest dobrowolnie udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
   

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
   

 8. Dane osobowe dziecka będą przez nas przechowywane do momentu ustania podstawy przetwarzania, o której mowa w punkcie 6.
   

 9. Ma Pani/Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dziecka,

  3. przenoszenia danych osobowych dziecka,

  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w dowolnym momencie,

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja zadań związanych z celem (celami), wymienionym (wymienionymi) w punkcie 3.
   

 11. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

przez administratora danych FUNDACJĘ KLUB SPORTOWY GIMNASTYKI I TAŃCA MASH ART z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 42A, w celu przedstawiania życia i działalności oraz promocji FUNDACJI KLUBU SPORTOWEGO GIMNASTYKI I TAŃCA MASH ART.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku mojego dziecka.

  przez administratora danych FUNDACJĘ KLUB SPORTOWY GIMNASTYKI I TAŃCA MASH ART z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 42A, w celu przedstawiania życia i działalności oraz promocji FUNDACJI KLUBU SPORTOWEGO GIMNASTYKI I TAŃCA MASH ART.
   

 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
   

 3. Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.

bottom of page