top of page

Konkurs

#TAŃCZĘ WIĘC JESTEM - edycja 2021

 

 

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca MASH ART.

 2. Celem konkursu jest pobudzanie kreatywności i twórczego działania, rozwijania wrażliwości artystycznej przez dzieci i młodzieży.

 3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży będących członkami Klubu Sportowego Gimnastyki i Tańca MASH ART

 4. Konkurs odbędzie się w kategoriach wiekowych: 3-6 lat, 7-12 lat, 13-16 lat.

 5. Konkurs odbędzie się w kategoriach: SOLO, DUET lub GRUPA

 6. Każdy uczestnik może wziąć udział w każdej kategorii tematycznej (PLASTYKA, FOTOGRAFIA) SOLO i  w kategorii RUCH - SOLO i/lub DUET/GRUPA.

 7. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:

  1. RUCH - zatańcz i wyraź siebie poprzez ruch, w każdej technice tańca, gimnastyki, ruchu

  2. PLASTYKA - wyraź siebie poprzez plastykę czyli wszystkie sztuki i techniki plastyczne

  3. FOTOGRAFIA - uchwyć artystycznie chwilę - zrób artystyczne zdjęcie!
    
Warunki udziału w konkursie:

 1. Wykonanie 1 pracy konkursowej zgodnej z ZASADAMI WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ.

 2. Przesłanie prac na adres: biuro@szkolazyrardow.pl najpóźniej do 26.05.2021 r. (włącznie).
  W przypadku nagrań video (kategoria Ruch) należy wysłać je poprzez platformę wetransfer.com - instrukcja poniżej.

 3. W tytule e-maila: KONKURS, wybrana kategoria, imię i nazwisko autora, wiek, nr telefonu

 4. Udział w konkursie traktowany jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych (ustawa i „RODO”).

 5. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych autora oraz pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora, Facebooku i w innych mediach.

 6. Praca konkursowa nie może zawierać treści propagujących nienawiść, przemoc oraz obrażać kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

 7. Organizator nie dopuszcza także użycia w treści nagrania wyrazów wulgarnych czy obraźliwych. 

 

 

 

 

ZASADY WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ 

 

KATEGORIA RUCH:

 1. Układ choreograficzny (filmik max. 2 min.) powinien być samodzielnie/indywidualnie wykonany,
  w dowolnej technice tanecznej.

 2. Nagranie video (filmik) można wykonać dowolnym sprzętem w rozdzielczości minimum FHD 1920 x 1080.

 3. Nagranie nie może naruszać niczyich praw autorskich.

 4. Każdy uczestnik w kategorii RUCH może przygotować 2 filmy (1 solo i/lub 1 w duecie lub grupie)

  PRZESŁANIE NAGRAŃ VIDEO

  1. Należy otworzyć stronę www.wetransfer.com i kliknąć „I agree”.

  2. Kliknąć „Add your files” i wybrać plik do przesłania, kliknąć otwórz.

  3. W rubryce „email to” wpisać: biuro@szkolazyrardow.pl

  4. W rubryce „Your mail” wpisać swój adres mail.

  5. W rubryce „Message” wpisać imię i nazwisko autora oraz jego wiek

  6. Kliknąć „Transfer”

  7. Po prawidłowym przesłaniu pliku otrzymasz potwierdzenie oraz informację o pobraniu pliku przez organizatora.

 

KATEGORIA PLASTYKA:

 1. Temat konkursu: „Tańczę więc jestem”.

 2. Samodzielnie wykonana praca plastyczna, w dowolnej technice plastycznej, nie prezentowana wcześniej w innych konkursach i wystawach.

 3. Wykonaną pracę plastyczną, udokumentować w formie fotografii (zdjęcie zapisane w formacie JPG/max. 10 MB).

 4. Zarówno praca plastyczna, jak i zdjęcie nie mogą naruszać niczyich praw autorskich.

 5. Każdy uczestnik w kategorii PLASTYKA może zgłosić tylko 1 pracę wykonaną własnoręcznie.

KATEGORIA FOTOGRAFIA:

 1. Temat konkursu: „Tańczę więc jestem”.

 2. Samodzielnie wykonana praca fotograficzna, w dowolnej technice plastycznej, nie prezentowana wcześniej w innych konkursach i wystawach.

 3. Wykonaną pracę fotograficzną powinna być zapisana w formacie JPG/max. 10 MB).

 4. Praca fotograficzna nie może naruszać niczyich praw autorskich.

 5. Każdy uczestnik w kategorii FOTOGRAFIA może zgłosić tylko 1 pracę.

OCENA I NAGRODY:

 

 1. Wszystkie prace konkursowe można przesyłać do dnia 26 maja 2021 r.

 2. Komisja konkursowa w min. 3 osobowym składzie powołana przez Organizatora dokona oceny zgłoszonych zdjęć prac konkursowych najpóźniej do dnia  18 czerwca 2021 r. i dokona swobodnego rozdziału puli nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych.

 3. Od 1 czerwca Organizator uruchomi internetowe głosowanie na swoim fanpage’u na Facebook’u:
  https://www.facebook.com/zyrardowtanczy

 4. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę m.in. następujące kryteria: samodzielność, oryginalność pomysłu, staranność wykonania, zgodność z wymogami regulaminu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

 3. Informacje: tel. 536 400 064 (w godz. 10.00-16.00 od pon. do pt.) 

Klauzula informacyjna

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca MASH ART z siedzibą w Żyrardowie (96-315), NIP: 8381870190, REGON: 384337236.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca MASH ART, Al. Partyzantów 41a, 96-315 Jesionka lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@szkolazyrardow.pl, nr tel. 536-400-064.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu “Tańczę, więc jestem!” Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – art. 6 ust 1 pkt. a i c. 

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników administratora danych w zakresie ich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

 6. Osoba, której dane dotyczą (lub jej przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny w przypadkach wskazanych w przepisach prawa) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Osoba, której dane dotyczą (lub jej przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny w przypadkach wskazanych w przepisach prawa) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – „RODO” z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w konkursie “Tańczę, więc jestem!” – Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zapraszamy do udziału w konkursie i wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

bottom of page