Dzień dobry!

Witamy na stronie poświęconej programowi #RazemAktywniDlaZdrowia, którego odbiorcami będą dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy! (wersja demo)

 

Celem programu #RazemAktywniDlaZdrowia jest podniesienie poziomu aktywności fizycznej w rodzinach, kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych, edukacja i popularyzacja zdrowego trybu życia, promowanie solidarności międzypokoleniowej, rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej, tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi i zapobieganie marginalizacji oraz patologii społecznej, ale przede wszystkim przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 takich jak: otyłość, cukrzyca, chorób układu krążenia. Ma również na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie zdrowego stylu życia i nawyków zdrowotnych całej społeczności, wpływających na lepsze samopoczucie, a co dalej idzie ma wpływ na zdrowie nas wszystkich.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje:

 

 

 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach programu #RazemAktywniDlaZdrowia:

 

§ 1.

Użyte w regulaminie określenie oznaczają:

Organizator – FUNDACJA KLUB SPORTOWY GIMNASTYKI I TAŃCA MASH ART NIP 8381870190, REGON 384337236, KRS 0000802962

Sekretariat Organizatora – Adres korespondencyjny: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 42a, 96-300 Żyrardów, tel.+48 536 400 064, www.szkolazyrardow.pl, e-mail: biuro@szkolazyrardow.pl

Uczestnik zajęć – osoba uczęszczająca na zajęcia organizowane przez Organizatora

Rodzic, Opiekun, Usługobiorca – osoba prawnie odpowiedzialna za Uczestnika zajęć, podpisująca Umowę z Organizatorem

Prowadzący zajęcia – osoba, która z ramienia Organizatora realizuje zajęcia (pedagog, trener, instruktor, choreograf) 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zajęć na świadczenie usług związanych ze sportem lub rekreacją

Harmonogram zajęć – grafik zajęć obejmujący cykl zajęć od września do czerwca.

E-Dziennik – aplikacja, do której mają dostęp Uczestnicy. Można tam sprawdzić m.in. termin zajęć, wydarzenia programowe (www.szkolazyrardow.pl)

Karta Zdrowia Sportowca – dokument potwierdzający, iż Uczestnik może brać aktywny udział w treningach, wydany przez lekarza sportowego.

Aktywna umowa – umowa, która została podpisana przez obie strony, a płatności wynikające z umowy są regulowane terminowo, co umożliwia kontynuowanie naliczania zniżek.

 

§ 2

Postanowienia Ogólne

1. Czas programu, w którym prowadzone są zajęcia trwa od września do grudnia 2020 r.. Szczegółowy harmonogram zajęć stanowi załącznik do Umowy oraz jest dostępny w Sekretariacie Organizatora i w E-Dzienniku.

2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Organizatora jest jednoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.

3. Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszy regulamin oraz mają zawartą Umowę z Organizatorem.

4. Umowa pomiędzy Organizatorem a Rodzicem zawierana jest przez uprawnione do tego osoby w miejscu odbywania się zajęć.

5. Treningi odbywają się od 2 razy w tygodniu wg harmonogramu poszczególnej grupy. Jednostka trwa 45, 60, min. w zależności od grupy wiekowej. Każda grupa ma wyznaczony konkretne dni i godzinę swoich zajęć.

6. Udział w treningach programu #RazemAktywniDlaZdrowia organizowanych przez Organizatora jest odpłatny. 

7. Pobrana opłata za udział w treningach jest stała i nie podlega zmniejszeniu. 

 

§ 3

Organizacja treningów

1. Głównym celem treningów prowadzone przez Organizatora jest podniesienie poziomu aktywności fizycznej w rodzinach, kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych, edukacja i popularyzacja zdrowego trybu życia, promowanie solidarności międzypokoleniowej, rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej, tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi i zapobieganie marginalizacji oraz patologii społecznej, ale przede wszystkim przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 takich jak: otyłość, cukrzyca, chorób układu krążenia. Ma również na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie zdrowego stylu życia i nawyków zdrowotnych całej społeczności.

2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1 Organizator zapewnia organizację 4 miesięcznych treningów sportowych.

3. Uczestnik zajęć musi posiadać odpowiedni kostium ćwiczebny wraz z obuwiem, ustalony z Prowadzącym zajęcia.

4. Na sali podczas treningów mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danej grupy oraz dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z § 6.

5. Z uwagi na komfort Uczestników oraz sytuację epidemiczną, rodzice / opiekunowie / przedstawiciele Uczestnika treningów i inne towarzyszące mu osoby nie mają prawa przebywać w salach, w których odbywają się treningi.

6. Liczba osób w grupie jest ograniczona i określa ją każdorazowo Organizator. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostaje zamknięta.

7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wykonywania poleceń Prowadzącego, dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń - w miarę swoich możliwości.

8. Obowiązkiem Uczestnika jest informowanie Prowadzącego przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczenia.

9. Każdego Uczestnika obowiązuje wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, punktualność i obowiązkowość a także aktywny udział w zajęciach. 

 

§ 4

Prawa i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego stawiania z Uczestnikiem zajęć się na treningach.

2. Rezygnacja z programu jest możliwa, należy ją zgłosić pisemnie / mailowo do sekretariatu Organizatora. Nie zwalnia ona jednak z bieżącej opłaty za udział w zajęciach w miesiącu, w którym została zgłoszona rezygnacja.

 

§ 5

Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się zadbać o punktualne rozpoczynanie się i kończenie każdych zajęć oraz udzielenia Uczestnika informacji o jego postępach.

2. Organizator ma prawo odwołać zajęcia jedynie z ważnych powodów. Odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie wyznaczonym przez Organizatora.

3. W przypadku choroby lub niedyspozycji Trenera, Organizator ma prawo wyznaczyć innego Trenera w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników zajęć o tym fakcie.

4. Wszelkie informacje o zmianach w harmonogramie będą aktualizowane w E-Dzienniku – są również podawane Uczestnikom z wyprzedzeniem. W nagłych sytuacjach Rodzice zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub przy pomocy wiadomości SMS.

5. Organizator ma prawo rozwiązania Umowy w przypadku gdy:

a) Uczestnik nie wywiązał się z obowiązku dokonania opłaty za udział w projekcie w wysokości i terminie wyznaczonym przez Organizatora

b) doszło do umyślnego zniszczenia wyposażenia Organizatora, sprzętu lub pomocy dydaktycznych

c) wpływają skargi współuczestników, ich przedstawicieli lub Trenerów, co do zachowania Uczestnika, zakłócającego porządek na terenie Organizatora, a zwłaszcza zachowania utrudniającego odbywanie zajęć

d) przedstawiciel Uczestnika nie uprzedzi Organizatora o 4 kolejnych nieobecnościach uczestnika programu na zajęciach.

 

§ 6

Opłaty

1. Wysokość opłaty za udział w projekcie wynosi: 65 zł od uczestnika.

2. Cena kursu obejmuje:

a) udział w treningach według harmonogramu grupy do której uczęszcza Uczestnik

b) udział w warsztatach motywacyjnych: "W zdrowym ciele, zdrowy duch!"

c) udział w warsztatach i konsultacja dietetycznych: "Już wiem, że jestem tym, co jem!"

d) udział w seminarium motywacyjnym z lokalnymi sportowcami.

e) udział w Gali Sportowców Zdrowia

f) wygenerowanie i dostęp do konta.

3. Płatności należy regulować terminowo, zgodnie z zawartą Umową oraz informacjami otrzymanymi w Sekretariacie Organizatora. Opłaty są dokonywane całości lub w ratach, których wysokość jest podana w umowie.

4. Płatność będzie wykonana przez Usługobiorcę na konto bankowe Organizatora.

5. Brak uczestnictwa w zajęciach nie zwalnia z konieczności wniesienia opłat.

6. W przypadku powstania opóźnienia w płatności Usługobiorca zapłaci Usługodawcy odsetki w kwocie określonej w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego, oraz poniesienia opłaty manipulacyjnej związanej z obsługą zadłużenia (wezwanie do zapłaty) w wysokości

określnej w Tabeli Opłat Dodatkowych.

 

§ 7

Bezpieczeństwo

1. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale, w których odbywają się treningi. Prowadzący ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet lub podłogę z innego tworzywa.

2. Prowadzący ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za zajęcia. Tacy uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali pod opieką prowadzącego.

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Organizatora i osób zatrudnionych przez Organizatora.

4. Uczestnik zajęć musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie to, każdy z Uczestników wykupuje indywidualnie.

5. Uczestnicy zajęć muszą posiadać aktualne badania i brak przeciwskazań lekarskich do udziału w zajęciach.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników zajęć. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży Organizatora jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować obsługę obiektu, na którym mają miejsce zajęcia o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

7. Zabrania się przebywania na salach bez wiedzy i zgody Prowadzącego. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom Prowadzącego. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń Prowadzącego odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub w przypadku osób niepełnoletnich jego prawny opiekun.

8. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i tłustych substancji.

9. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale jedzenia i ciepłych napoi.

10. Ze epidemicznych należy przestrzegać aktualnych zaleceń GIS oraz wytycznych Ministerstwa Sportu.

11. Osoby przebywające na terenie obiektu, w którym są prowadzone treningi zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia obiektu i innych uczestników.

12. Osoby oczekujące na treningi przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku treningów

13. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.

14. Na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

§ 8

 

Postanowienia końcowe

1. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania z treningów bez zgody Organizatora.

2. Uczestnik treningów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby archiwizacyjne oraz promocji zajęć w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Organizatora i jego patronów, Ministerstwa Sportu, w każdej

formie i bez granic czasowych i terytorialnych.

3. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników, co jest równoznaczne z rezygnacją z programu przez uczestnika, bez zwrotu wpłaconej opłaty.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

Dodatkowo obligatoryjna jest Klauzula RODO.

logo_pl_skrocony.png

Nasza fundacja realizuje projekt: "Polski taniec narodowy ku pamięci Żyrardowskich Bohaterom w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r." dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego ,,Koalicje dla Niepodległej".

Szkoła Tańca i Sztuki Baletu MASH ART powered by FUNDACJA KLUB SPORTOWY GIMNASTYKI I TAŃCA MASH ART